De Medenzeggenschap Raad

Medenzeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter te besturen. Bij de Calvijnschool bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten. Wat doet de MR nu precies?? Dat is eigenlijk heel veel. De overheid heeft dit onderverdeeld in 4 rechten van de MR.

De rechten van de MR
Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. 
Naast het informatierecht heeft de MR ook adviesrecht. In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.
Ook is er instemmingsrecht op een aantal onderwerpen. Dit kan zijn op het wijzigen van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het bestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.
Tot slot heeft de MR initiatiefrecht.  De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het schoolbestuur is dan verplicht om op deze voorstellen te reageren.

Hieronder volgt een overzicht van de notulen van de MR vergadering. U bent als ouders altijd vrij om de vergaderingen bij te wonen of om punten aan te dragen. U kunt de vergaderdata op het jaarrooster vinden.

Klik hier voor het jaarverslag 2014 2015
Klik hier voor de notulen van 24 juni 2015
 

Klik op Verslag MR-vergadering om het verslag van de vergadering van 24 juni 2014 te lezen.