Algemene pagina voor ouders 

 

Uw kind onze zorg! Onze leerling uw zorg!
 
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs!!
 
Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van de leerlingen toenemen.
Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.
Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij cruciaal. Goede communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin ouders en leerkrachten zij aan zij staan.
 
Als school willen wij graag een onderscheid maken tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.
 
Ouderparticipatie betreft de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school, het ondersteunen van de leerkracht en eventueel deelname in het bestuur of MR.
 
Onder ouderbetrokkenheid verstaan we de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, thuis ( bijv. voorlezen) en op school ( een gesprek met de leerkracht)
Overigens kan ouderparticipatie de ouderbetrokkenheid verhogen en laagdrempeliger maken.
 
Effectieve ouderbetrokkenheid vergt een goede communicatie tussen school en de ouders
Wij verstaan onder samenwerken met de ouders meer dan alleen informeren. Het betekent ook dat wij vragen om mee te denken, te beslissen en mee te doen in het onderwijs van uw kind.
Zowel de school als de ouders moeten hierin investeren.
Wij zien ouders als partners waarmee we in gesprek gaan. We willen als school zoveel mogelijk met de ouders en zo min mogelijk over of tegen de ouders praten.
 
Wij vinden het belangrijk dat u zich als ouder welkom voelt op onze school. We hebben samen een gemeenschappelijk belang, namelijk uw kind.
Wij willen als school een uitnodigende houding uitstralen. U weet van te voren wanneer de contactmomenten zijn. Mochten er tussendoor vragen zijn dan kunt u altijd een afspraak met de groepsleerkracht maken.
 
Wij willen heel graag dat het goed gaat met de ontwikkeling van uw kind. We hebben elkaar hiervoor nodig. We willen in dit proces samen optrekken en niet tegen elkaar. Het onderwijs op school en de opvoeding thuis vullen elkaar aan, ze ondersteunen elkaar. Wanneer school en ouders op een lijn zitten kan een kind zich beter ontwikkelen dan wanneer er strijd is.
Strijd tussen school en ouders kan bij het kind tot een loyaliteitsconflict leiden, het moet kiezen voor de een of voor de ander. Dit is niet in het belang van het kind en belemmert de positieve schoolbeleving.
 
 
De rol van school en ouders en een ieders verantwoordelijkheden
Als leerkracht ken je het kind het beste in de onderwijsleersituatie. Zij zien de kinderen gedurende instructie, zelfstandig werken, spelen, rekenen, taal enz. Zij zijn op de hoogte van de schoolgeschiedenis van uw kind en proberen daar waar kan en waar mogelijkheden zijn zoveel mogelijk bij aan te sluiten
Als ouders ben je de ervaringsdeskundige. Jullie kennen het kind het langst en het best. Als ouders zie je je kind in uiteenlopende situaties. Ouders zijn zorgzaam en competent, dat is ons uitgangspunt. Zij hebben het beste voor met hun kind en ze kennen de verantwoordelijkheden. Dit geldt totdat het tegendeel bewezen is.
 
Soms is het onduidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen t.a.v. de ontwikkeling van het kind.
Wij willen hierin het volgende onderscheiden:
School: onderwijs geven is de primaire verantwoordelijkheid van de school. De school is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van onderwijs en de ‘opvoeding binnen school’. Het is de school die de keuzes maakt t.a.v. het curriculum. ( methodes, instructie, feedback, plaats van een leerling enz.)
Ouders: opvoeden is de primaire taak van de ouders. Het zijn de ouders die bepalen welke kleding er gedragen wordt, tijdstip van naar bed gaan, vrijetijdsbesteding enz.
De ouders kiezen de school voor hun kind. Wij gaan ervan uit dat jullie als ouders de kinderen voorbereiden op school en dat er gezorgd wordt voor een thuissituatie die gunstig is voor het leren en gedrag van uw kind op onze school.
 
Als school is het belangrijk dat wij duidelijk aangeven wat onze grenzen zijn. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Daarnaast willen we graag ook onze verwachtingen naar u als ouders uitspreken. Wat mogen we van u verwachten in de begeleiding van het ontwikkelingsproces van uw kinderen?
 
Gedrag van een kind kan op school anders zijn dan thuis
Gedrag is situatiegebonden. Situaties op school en thuis verschillen erg van elkaar.
Hoe ouders naar het gedrag van het eigen kind kijken is anders dan hoe een leerkracht er naar kijkt. De kans dat hetzelfde gedrag wordt gezien is klein.
In gesprekken op school is het belangrijk dat we dit gegeven ook accepteren en dat we elkaar niet willen overtuigen van welk gedrag nu goed is of andersom. We willen graag in gesprek met u als ouder om bepaalde situaties op te lossen of door te spreken. Op het moment dat we in het gesprek verzanden in ‘’ja maar thuis”…., “ja maar op school”….dan werkt het destructief.
 
Wij willen graag dat onze bedoelingen helder zijn naar u als ouders!
We hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk uw kind! We zien u als ervaringsdeskundigen en we gaan graag de dialoog met u aan en niet de discussie!
Uiteindelijk is:  uw kind onze zorg!!