Leerplicht

De gemeente Bunschoten heeft een leerplichtprotocol vastgesteld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit protocol is ontstaan vanuit een behoefte van gemeente en scholen om duidelijkheid te verkrijgen over de leerplichtwet en die op uniforme wijze toe te passen.
 
In het leerplichtprotocol zijn o.a. de regels voor het aanvragen van verlof opgenomen. Er zijn twee soorten verlof, vakantie verlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Vakantie onder schooltijd is in principe niet mogelijk. De leerplichtwet gaat ervan uit dat ieder gezin een gezamenlijk gezinsvakantie van twee weken binnen de vakanties kan organiseren.
De vakantie hoeft dus niet speciaal in de zomervakantie te vallen, dit kan ook b.v. in de kerstvakantie. Een verzoek voor vakantieverlof moet u indienen bij de directeur van uw school. Als u een verzoek voor vakantieverlof indient moet u er rekening mee houden dat dit alleen toegestaan kan worden wegens het specifieke beroep van een van de ouders (b.v. loonbedrijven of strandtenthouders) en er moet tevens een werkgeversverklaring worden overlegd. De directeur stelt dan een onderzoek in.
Vakantie verlof mag maar eenmaal per schooljaar worden verleend en mag niet langer dan tien schooldagen duren. Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Extra vakantieverlof mag niet verleend worden vanwege de volgende redenen:  
Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden is verlof wat buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen.
Voorbeelden hiervan zijn:  
 
De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden:  
Een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder dient u in bij de directeur van uw school. Betreft het gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de directeur te hebben gevoerd.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).
 
Ongeoorloofd verzuim:
Verlof dat opgenomen wordt zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Bij luxe verzuim van 1 dag of meer volgt direct een proces verbaal 
Wanneer u vragen heeft kunt u zich tot de directeur van uw school wenden, of tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Bunschoten, mevrouw R. Groothuijse

Als u verlof wilt aanvragen, dan kunt u gebruik maken van dit formulier